Algemene Voorwaarden Mind Your Legal Business Versie September 2016

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden Mind Your Legal Business Versie September 2016 in PDF formaat.

Met “MYLB” wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld de eenmanszaak Mind Your Legal Business als opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66299632.

Artikel 1: TOEPASSINGSGEBIED
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan MYLB, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht.
1.2 Deze voorwaarden gelden voor een ieder die bij MYLB werkzaam is, een ieder die door MYLB wordt ingeschakeld, en een ieder voor wiens handelen of nalaten MYLB aansprakelijk is of kan zijn.
1.3 De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: DE OPDRACHT
2.1 Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door MYLB. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2 Tenzij met de opdrachtgever is afgesproken dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd, is MYLB vrij om te bepalen welke van haar personeelsleden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld.
2.3 De opdracht houdt voor MYLB een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in. MYLB zal zich inspannen om een positief resultaat te bereiken, maar kan niet garanderen dat dit resultaat zal (kunnen) worden bereikt. Bij de uitvoering van de opdracht zal op een wijze worden gehandeld zoals van een redelijk handelend en redelijk bekwaam jurist verwacht mag worden.
2.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan MYLB aangeeft of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig aan MYLB worden verstrekt. Indien opdrachtgever hier niet (tijdig) aan voldoet, heeft MYLB het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 3: DOSSIER
3.1 Het dossier betreft alle schriftelijke bescheiden en digitale bestanden die nodig zijn bij de uitvoering van de opdracht.
3.2 De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd om op vooraf schriftelijk verzoek het dossier kosteloos in te zien.
3.3 Afgifte van (een gedeelte van) een dossier kan uitsluitend plaatsvinden na het beëindigen van de opdracht en geschiedt uitsluitend aan de opdrachtgever of diens gemachtigde in persoon of per aangetekende post. De opdrachtgever of diens gemachtigde is voor afgifte een vergoeding verschuldigd ten bedrage van € 0,03 per pagina alsmede de kosten voor het aangetekend verzenden.
3.4 Gegevens van de opdrachtgever worden in de administratie van MYLB opgeslagen en zorgvuldig beheerd. Ze worden enkel gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen en ter controle op eventueel tegenstrijdige belangen.
3.5 MYLB zal het dossier gedurende tenminste 7 jaren na beëindiging van de opdracht c.q. sluiting van het dossier (digitaal) bewaren.
3.6 Na het verstrijken van de bewaartermijn is MYLB gerechtigd om het dossier te vernietigen.
3.7 Op verzoek van de opdrachtgever kan binnen de bewaartermijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

Artikel 4: HONORARIUM
4.1 Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever het honorarium (vast tarief of uurtarief), vermeerderd met eventuele verschotten, waaronder een eventuele kilometervergoeding à € 0,19 excl. btw per voor de uitvoering van de opdracht gereden kilometers, verschuldigd.
4.2 De verschotten bedragen tevens de te specificeren kosten die MYLB moet maken ten behoeve van de uitvoering van een opdracht waaronder, doch niet uitsluitend, kosten ter zake griffierecht(en), taxaties, gerechtsdeurwaarders, vertalingen, derden, alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten waaronder, doch niet uitsluitend, kosten voor aangetekende verzendingen en uittreksels uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
4.3 Er worden geen algemene kantoorkosten in rekening gebracht.
4.4 Voor de reistijd ter zake de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever geen honorarium verschuldigd, tenzij partijen anders overeenkomen.
4.5 Indien met de opdrachtgever wordt overeengekomen dat werkzaamheden worden verrichten op basis van uurtarief, behoudt MYLB zich het recht voor om jaarlijks dat uurtarief te verhogen.
4.6 Het verschuldigde honorarium wordt bij de aanvaarding van de opdracht door MYLB, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, per e-mail bevestigd aan de opdrachtgever.
4.7 MYLB is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot op het honorarium te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen MYLB en de opdrachtgever worden vastgesteld.

Artikel 5: BETALING
5.1 Het honorarium wordt maandelijks in rekening gebracht waartoe MYLB per e-mail een factuur aan de opdrachtgever verstuurt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zijn de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.
5.3 Verschotten worden door MYLB aan opdrachtgever middels een factuur in rekening gebracht, op het moment dat MYLB deze kosten heeft moeten maken of wanneer deze bij MYLB zijn gedeclareerd. MYLB zal de verschotten die een bedrag van € 50,00 te boven gaan niet voldoen, maar betaling van deze verschotten afhankelijk stellen van de betaling door de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt hier door MYLB voortijdig op gewezen. De gevolgen van te late betaling van de verschotten komen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
5.4 Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie.
5.5 Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van de volledige factuur.
5.6 MYLB is gerechtigd om vorderingen tussen haar en de opdrachtgever over en weer met elkaar te verrekenen.
5.7 Betaling van de factuur dient, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
5.8 Betaling dient plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de factuur vermelde IBAN ten name van ‘Mind Your Legal Business’ onder vermelding van het factuurnummer alsmede het klantnummer.

Artikel 6: VERZUIM
6.1 Na verstrijking van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever over het opeisbare bedrag de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119(a) van het Burgerlijk Wetboek vermeerderd met een percentage van 1 procent over het opeisbare bedrag verschuldigd, zonder eerdere aanzegging.
6.2 Ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en dan op de hoofdsom.
6.3 Indien de opdrachtgever in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens MYLB na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, te weten in ieder geval, doch niet uitsluitend, kosten ter zake de door MYLB zelf verrichte (incasso)werkzaamheden, waaronder het versturen van aanmaningen, het sommeren tot betaling en het eventueel treffen van een betalingsregeling, voor rekening van de opdrachtgever, welke kosten minimaal 15 procent van de vordering, met een minimum van € 500,00, bedragen.
6.4 Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling, heeft MYLB naast de mogelijkheid van het treffen van invorderingsmaatregelen, het recht de uitvoering van de opdracht (gedeeltelijk) te staken totdat de betaling alsnog is ontvangen. MYLB is slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat zij de opdrachtgever daarvan tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. MYLB heeft het recht ook de dossiers met betrekking tot opdrachten waarop de onbetaalde factuur geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 7: INSCHAKELING VAN DERDEN
7.1 MYLB is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door MYLB in te schakelen derden zal geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. MYLB is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van MYLB.
7.2 Indien deze derden hun aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever willen beperken, gaat MYLB ervan uit en bevestigt zij zonodig bij deze dat alle haar gegeven opdrachten van de opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 8: AANSPRAKELIJKHEID
8.1 MYLB is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.2 MYLB is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een opdracht voor de opdrachtgever voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van opdrachtgever om tot tijdige betaling van de declaraties van MYLB over te gaan.
8.3 MYLB is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.4 MYLB is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van, met betrekking tot de opdracht, door derden verrichte werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
8.5 Iedere aansprakelijkheid van MYLB voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van MYLB wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsopdracht in het desbetreffende geval voor rekening van MYLB komt.
8.6 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in 8.5. bedoelde aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het eigen risico van de onder 8.5 genoemde aansprakelijkheidsverzekering.
8.7 Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van MYLB voor die schade.
8.8 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. 8.9 De opdrachtgever vrijwaart MYLB en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door MYLB ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van MYLB in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

Artikel 9: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MYLB niet toegestaan door of namens MYLB geproduceerde adviezen, reglementen, opdrachten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 5.000,00 voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van MYLB om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd alle overige rechten van MYLB.

Artikel 10: OVERIGE BEPALINGEN
10.1 Ingeval van discrepantie tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, gaat het bepaalde in de opdrachtbevestiging voor.
10.2 Tezamen met de opdrachtbevestiging vormen deze voorwaarden, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht de volledige overeenkomst tussen MYLB en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande opdrachten, regelingen, afspraken of verklaringen komen hiermee te vervallen.
10.3 Indien de opdracht en/of deze algemene voorwaarden nietige bepalingen bevatten, leidt dat niet tot nietigheid van de overige bepalingen in de opdracht en/of deze algemene voorwaarden. De nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk overeenkomt met de bedoelingen van partijen ten aanzien van de nietige bepaling.
10.4 MYLB is te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe en lopende overeenkomsten. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is kenbaar via www.mylb.nl en kan op verzoek van opdrachtgever door MYLB per post of e-mail worden toegestuurd.

Artikel 11: TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
11.1 Op alle opdrachten tussen de opdrachtgever en MYLB is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar MYLB gevestigd is. Niettemin heeft MYLB het recht om geschillen voor te leggen aan de bevoegde rechter op basis van de woonplaats van de opdrachtgever.

KvK 66299632
0630375751
sabine@mylb.nl

Mind Your Legal Business

Disclaimer
Algemene Voorwaarden
Privacy & cookieverklaring

© 2016-2017 Alle rechten voorbehouden